Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Morgana Nederland BV op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Morgana Nederland BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Morgana Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op morgana.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Morgana Nederland BV. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Morgana Franchise BV.
 
Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Morgana Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Morgana Nederland BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 

Privacy policy

1.       Wij respecteren uw privacy
 
In het kader van haar activiteiten, verzamelt en gebruikt Morgana Nederland B.V., leyenseweg 113 A1, 3721BC Bilthoven (“Morgana”) informatie over natuurlijke personen (beter bekend als “persoonsgegevens”).
 
Bij Morgana waarderen en respecteren we uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).
 
In het kader van ons engagement om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, wensen wij u in alle transparantie toe te lichten:
 
·       waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren;
·       wat onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens inhoudt; en
·       wat uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband.
 
Deze privacy policy is van toepassing op elke “verwerking” (d.i. elke vorm van gebruik) van uw persoonsgegevens door Morgana.
 
2.       De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 
Morgana is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Dit betekent dat zij degene is die beslist over waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.
 
Morgana  verwerkt deze persoonsgegevens in haar hoedanigheid van onderneming waarmee u of uw werkgever een commerciële/contractuele relatie heeft (voor vertegenwoordigers/contactpersonen van onze prospecten, klanten en leveranciers die natuurlijke personen zijn) of in haar hoedanigheid van operator van de website die u bezoekt (voor bezoekers van onze website).
 
3.       Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en op welke manier worden deze verzameld?
 
Volgende persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking:
 
-          Identificatie- en contactgegevens zoals naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, antwoorden op inventarisatievragen met betrekking tot de kwaliteit van slapen (bijvoorbeeld slaaphouding), adres, e-mailadres, telefoonnummer en titel van (vertegenwoordigers van) prospecten, klanten en leveranciers, alsook (voor zelfstandigen) hun betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, IBAN, BIC, BTW-nummer, etc.
 
-          IP adres, domeinnaam van de internetleverancier, type browser, besturingssysteem en platform, informatie met betrekking tot de pagina’s die worden bezocht, informatie die wordt opgevraagd, tijd die werd doorgebracht op de website en andere statistische informatie en informatie met betrekking tot gedrag, gewoontes en voorkeuren van de bezoeker van onze website(s).
 
Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:
-          via contactformulieren die u invult, wedstrijden waaraan u deelneemt, promoties waar u gebruikt van maakt, commerciële acties waarop u intekent of bij betaalverrichtingen;
-          doordat uzelf, wanneer u met ons interageert, ons uw gegevens vrijwillig verstrekt;
-          via de onderneming waarvoor u werkt (bijvoorbeeld wanneer u bent aangeduid als contactpersoon door uw werkgever); of
-          door uw gebruik van onze website, sociale mediapagina’s en de daaraan gekoppelde technologieën (zoals cookies).
 
Telkens informatie bij u wordt opgevraagd (bijvoorbeeld door middel van een formulier), zullen wij daarin aanduiden indien deze informatie absoluut vereist is en wat de gevolgen zijn indien u deze niet zou verstrekken.
 
4.       Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doeleinde en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van dat doeleinde. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 
             Om tot uw best persoonlijke slaapoplossing te komen
Door middel van onze inventarisatievragen en de slaaptest kunnen wij u begeleiden naar uw best persoonlijke slaapoplossing. Door deze gegevens ook op te slaan, kunnen wij uw kwaliteit van slapen ook tijdens de levensduur van de producten verhogen door bijvoorbeeld u te adviseren bijvoorbeeld een matras op tijd om te keren of een hoofdkussen aan het einde van de levensduur te vervangen.

Leveren van goederen en diensten aan klanten
Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. Indien nodig voor de afhandeling van uw bestelling, zullen wij uw gegevens ook aan onze onderaannemers, zoals bezorgdiensten, doorgeven.
 
Het beheer van uw account
Bij het openen van uw account in de winkel of op www.morgana.nl slaan we onder andere ook de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie. Op die manier hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Ook gegevens over eerdere bestellingen bewaren we zodat u deze makkelijk kan terugvinden.
 
Klantenservice
U kan met ons telefonisch contact opnemen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd; meta-data (d.i. gegevens zoals de plaats, tijdstip, duurtijd van de oproep) worden verzameld. U helpt ons zo ook bij de analyse en de verbetering van onze diensten (waarborging kwaliteit van slapen).  
 
-          Direct marketing
U kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief/direct mail kaarten. In dat geval zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u nieuwbrieven en promoties te sturen. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Zie hiervoor punt 7.
 
-          Wedstrijden
Bij deelname aan een actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de wedstrijd uitvoeren en de prijswinnaar(s) contacteren en bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
 
-          Verbetering van onze producten en service
Wij zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daartoe kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij daarvoor uw e-mailadres. Die andere partij moet zich uiteraard aan onze privacyregels houden en zal onder andere na afloop van het onderzoek uw e-mailadres verwijderen.
 
-          Fraude
Niemand zit te wachten op fraude. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien vereist, delen wij klantgegevens ook mee aan de bevoegde (administratieve) overheden,gerechtelijke instanties of andere publieke organen.
 
-          Beheer van klanten en leveranciers en partnerprogramma’s
Wij slaan de contactgegevens van onze zakelijk klanten en partners op voor het beheer van de relatie met deze klanten en partners.
 
-          Beheer en verbetering website
Wij gebruiken de gegevens van de bezoekers van onze websites ook voor het beheer en de verbetering van deze websites alsook voor de analyse van het gebruik ervan.
 
 
5.       Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
 
Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens en informatie die op u betrekking hebben niet zonder een wettelijke basis, met name enkel wanneer:
 
-          wij uw vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen;
 
-          de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie; of
 
-          de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden.
 
6.       Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?
 
In principe zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke werknemers binnen de Morgana-groep die in functie van hun takenpakket toegang tot die persoonsgegevens moeten hebben. Deze vennootschappen van de Morgana-groep zullen ofwel als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens handelen, ofwel als verwerker in opdracht van de verantwoordelijke. In elk geval zullen deze persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor de doeleinden zoals omschreven in punt 4.
 
Al deze leden van ons personeel zijn gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen na te leven.
 
In de regel delen wij uw persoonlijke gegevens met niemand buiten de Morgana-groep. Soms is het echter nodig dat we voor operationele redenen beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden in het kader van de doeleinden omschreven in punt 4. Deze ontvangers mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken op basis van onze instructies en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.
 
In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze ontvangers eveneens gehouden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven alsook hun contractuele verplichtingen tegenover ons.
 
Zulke ontvangers kunnen zich in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden die mogelijk geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar dergelijke jurisdicties, zullen wij gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die doorgifte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens. U kan hierover bijkomende informatie verkrijgen en een kopie van deze maatregelen bekomen door uw rechten uit te oefenen zoals omschreven in punt 8.
 
7.       Recht van verzet tegen gebruik voor marketingdoeleinden
 
U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevensvoor direct marketingdoeleinden. U kan hiervoor een e-mail sturen naar onze Klantenservice of een brief sturen naar Klantenservice Morgana– Leyenseweg 113A1, 3721BC Bilthoven. Dit recht van verzet kan u ook online uitoefenen (op onze website) alsook via elke nieuwsbrief).
 
8.       Uw rechten
 
U kan steeds uw persoonsgegevens inkijken en ze laten corrigeren. In sommige gevallen hebt u ook het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te laten wissen. U heeft eveneens onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 
U kan hiervoor een aanvraag per e-mail versturen naar onze Klantenservice of een brief sturen naar Morgana, leyenseweg 113A1, 3721BC Bilthoven. Voeg in beide gevallen (e-mail en post) een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.
 
Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze te allen tijde intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in dergelijk geval niet van alle diensten optimaal zal kunnen genieten. Dergelijke intrekking zal ook de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan niet aantasten.
 
Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hierover informeren en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.
 
9.       Beveiliging van uw persoonsgegevens
 
We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en beschermen uw persoonsgegevens tegen de vernietiging, verlies, misbruik, ongeoorloofde verstrekking van ongeoorloofde toegang, tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden.
 
Deze maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden.
 
10.   Bewaring van uw persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden en in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband; In verband met onder andere de levensduur van onze producten met betrekking tot servicevragen bewaren wij onze gegevens tot maximaal twintig jaar. Indien u echter wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen, kan u dit vragen zoals voorzien in punt 8.  
 
11.   Cookies
 
De website www.morgana.nl en www.morgana-slaaptest.nl maakt gebruik van cookies.
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers van onze website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.
 
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het cookiegebruik op onze website, en meer algemeen, door de Morgana-groep, vindt u onderaan deze tekst.
 
12.   Links naar andere websites
 
De websites van de Morgana-groep kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten de Morgana-groep. Die andere websites hebben een eigen Privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.
 
13.   Bijwerking van de privacy policy
 
Deze privacy policy kan aangepast worden.
 
Toekomstige wijzigingen of aanpassingen bij het verwerken van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy, zullen u vooraf worden meegedeeld via onze website(s) (bijvoorbeeld via pop-up schermen) alsook door middel van onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld via e-mail, indien wij over uw e-mailadres beschikken). Wanneer u onze Website(s) opnieuw gebruikt na deze aanpassing, zal u hiervan in kennis worden gesteld en zal uw toestemming desgevallend opnieuw gevraagd worden.
 
Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 8/5/2018.
 
14.   Contacteer ons
 
Voor vragen of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail testuren naar onze Klantenservice of een brief te sturen naar Morgana, Leyenseweg 113 A1, 3721BC Bilthoven. We helpen u graag verder.
 
 
MORGANA NL - COOKIE POLICY
 
1. Algemeen
Deze cookie policy is van toepassing op de websites www.morgana.nl, www.morgana-slaaptest.nl en www.morgana-kasten.nl, www.morgana-veenendaal.nl, www.morgana-arnhem.nl. Deze websites worden beheerd door Morgana Nederland BV, Leyenseweg 113 A1 – 3721 BC Bilthoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56801548.

In deze cookie policy vindt u informatie over het gebruik van cookies op de Website(s).
 
2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.
 
3. Welke soorten cookies gebruiken we?
Morgana Nederland BV gebruikt de volgende soorten cookies op haar Website(s):
 
• Strikt noodzakelijke / technische cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de Website(s) te doen draaien: dankzij deze cookies kunt u door de Website(s) navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.
 
• Statistische / analytische cookies
Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen, hun aantal bijhouden en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze de Website(s) gebruiken. Dit helpt ons om de navigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijker vinden wat ze zoeken.
 
• Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de Website(s) gebruiken. Ze helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers interageren met de Website(s), waarom er eventuele fouten zijn opgetreden en maken het ons mogelijk om nieuwe functionaliteiten te testen. We gebruiken deze informatie enkel om de prestaties van de Website(s) te verbeteren.
 
• Functionaliteitscookies
Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de Website(s) mogelijk te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden (bv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan (bv. voorkeurslocatie).

• Tracking- / reclamecookies
De Website(s) alsook onze marketingmails maken gebruik van trackingcookies van Google Analytics en Click Dimensions om bezoekersstatistieken bij te houden. We gebruiken deze statistieken om de Website(s) en mailing continu te verbeteren en u zo relevante informatie aan te bieden als volgt:
 
Trackingcookies op onze Website(s): Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om, onder andere, inzicht te verwerven in de bezoekersstroom, verkeersbronnen en paginabezoeken op de Website(s). Dit betekent dat Google optreedt als een verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens voor Morgana Nederland BV. In dit verband heeft Morgana Nederland BV ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Meer informatie in verband met de persoonsgegevens die wij meedelen aan derden vindt u in onze privacy policy.
 
Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. We kunnen bijvoorbeeld niet zien welke individuele bezoekers achter welke bezoeken naar onze Website(s) schuilen. Google zal nooit uw volledig IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste octet (d.i. de drie laatste cijfers) van uw IP-adres.
We hebben Google geen toestemming gegeven om informatie voor eigen doeleinden verder te gebruiken. Bovendien gebruiken we geen andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.
Voor meer informatie over Google Analytics kunt u terecht op het Privacybeleid van Google op https://www.morgana.nl/disclaimer
Indien u de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kunt u uw browser in die zin aanpassen, zodat hij deze weigert (zie hieronder).
 
Trackingcookies in onze marketingmails: Click Dimensions
Indien u zich aanmeldt op de Website(s) voor onze nieuwsbrief of andere marketingmails van Morgana Nederland BV, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een koppeling in een van deze e-mails ervoor zorgen dat u persoonlijk geïdentificeerd zal worden. Dit betekent dat wij kunnen zien of u uw e-mail opent en of u doorklikt naar onze Website(s). Indien u deze tracking wenst uit te schakelen, kunt u zich uitschrijven van onze marketingmails of de instellingen van uw browser zo aanpassen dat deze cookies weigert (zie hieronder).
 
Sociale plug-in-trackingcookies
Onze Website(s) maken gebruik van sociale plug-in trackingcookies, zodat wij bijvoorbeeld knoppen kunnen weergeven om op sociale media te delen en externe YouTube-video’s kunnen insluiten (‘embedden’) in onze Website(s).
 
4. Waarvoor, wanneer en hoe wordt uw toestemming gevraagd?
Wat bovenstaande cookies betreft die niet strikt noodzakelijke / technische cookies zijn, zal u wanneer u onze Website(s) voor het eerst bezoekt uitdrukkelijk gevraagd worden of u akkoord gaat met het gebruik ervan. Hiertoe verschijnt bij uw eerste bezoek een bericht dat uitlegt dat onze Website(s) cookies gebruiken en u vraagt hiermee in te stemmen. Indien u geen toestemming wenst te verlenen, klikt u op “Afwijzen”. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies aanvaardt (zie hieronder).
 
5. Om welke reden en hoe lang worden de cookies bewaard?
Morgana Nederland zal de informatie vervat in deze cookies enkel voor bovenstaande doeleinden gebruiken, waarna de verzamelde informatie op uw computer/toestel bewaard blijft voor een periode die twee jaar na uw laatste bezoek op deze Website(s) niet overschrijdt en daarna automatisch gewist wordt.
 
6. Hoe kunt u deze cookies beheren/deactiveren?
De voornaamste internetbrowsers laten u toe om controle uit te oefenen over de cookies die op uw computer/toestel worden opgeslagen.
Indien u niet wenst dat de Website(s) cookies op uw computer/toestel plaatst, kunt u deze eenvoudig beheren of verwijderen door uw browserinstellingen in die zin aan te passen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze cookie al dan niet wenst te aanvaarden.
Hieronder vindt u een link naar webpagina’s met instructies over het blokkeren van cookies in de voornaamste browsers:
·       Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Indien u niet wenst dat Google Analytics u op alle websites kan volgen, kunt u ook terecht op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Hou er rekening mee dat, wanneer u bepaalde cookies die wij gebruiken deactiveert, bepaalde grafische elementen mogelijk niet overal correct worden weergegeven, of dat u mogelijk bepaalde functionaliteiten van de Website(s) niet kunt gebruiken. Dit kan een invloed hebben op uw gebruikservaring.
 
Indien de cookies persoonsgegevens bevatten, treedt Morgana Nederland BV in dit kader op als verantwoordelijke voor de verwerking van die persoonsgegevens. U kan uw rechten op grond van de wetgeving inzake persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy policy uitoefenen, welke u kan terugvinden via deze link www.morgana.nl/disclaimer. Uw rechten omvatten, afhankelijk van de omstandigheden, het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, alsook de beperking van de u betreffende verwerking, het recht tegen een verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 
7. Wijzigingen
Deze cookie policy kan aangepast worden. Wanneer u onze Website(s) opnieuw gebruikt na deze aanpassing, zal u hiervan in kennis worden gesteld en zal uw toestemming desgevallend opnieuw gevraagd worden.
 
Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd op 22-05-2018.
 
Nieuwsbrief